Regulamin działania Komisji Nagród PTK i przyznawania Nagród Naukowych i Nagród za Publikacje

Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa zasady działania w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym („PTK”) Komisji Nagród PTK i przyznawania nagrody za osiągnięcia naukowe („Nagroda Naukowa”) oraz za publikacje naukowe („Nagroda za Publikacje”).

§ 1

1. Zarząd Główny PTK, na wniosek Komisji Nagród PTK, przyznaje w każdym roku kalendarzowym jedną Nagrodę Naukową oraz trzy równorzędne Nagrody za Publikacje, wręczane podczas corocznego Kongresu PTK. 

2. Poza innymi wymogami Regulaminu, zastrzega się, że zarówno Nagroda Naukowa, jak i Nagrody za Publikacje, mogą być przyznane wyłącznie członkowi PTK.

§ 2

1. Nagroda Naukowa przyznawana jest autorowi lub zespołowi autorów, za osiągnięcia w określonej dziedzinie kardiologii udokumentowane znaczącymi publikacjami (co najmniej 5 publikacji) wydanymi w okresie poprzedzających pięciu lat od roku złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej. 

2. Jedna z osób kandydujących do Nagrody Naukowej musi być współautorem wszystkich publikacji, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a każda z pozostałych współautorem co najmniej połowy tych publikacji. Skład zespołu autorów kandydującego do Nagrody Naukowej określić należy w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

3. Każda osoba spełniająca kryteria kandydowania do Nagrody Naukowej, będąca współautorem zgłoszonych publikacji, wyraża pisemną zgodę lub brak zgody do udziału w zespole kandydującym. 

4. Publikacje (prace) dokumentujące spełnienie warunku z ust. 1 niniejszego paragrafu mogą pochodzić z polskich lub zagranicznych ośrodków i muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria: 

a) są to pełnotekstowe prace oryginalne, z wyłączeniem listów do redakcji,

b) zostały opublikowane w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej, przy czym za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub opublikowanie w formie elektronicznej z przyznaniem numeru DOI. O roku publikacji decyduje data przyznania numeru DOI.

c) pierwszym autorem pracy, lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób kandydujących do Nagrody Naukowej, członek PTK z afiliacją polskiego ośrodka. 

§ 3

1. Nagrody za Publikacje przyznawane są zespołowi autorów za znaczącą publikację naukową opublikowaną w czasopiśmie medycznym o największym wskaźniku Impact Factor ogłoszonym w roku publikacji i obejmującym dwa lata kalendarzowe, która spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria: 

a) jest to pełnotekstowa praca oryginalna, z wyłączeniem listów do redakcji, 

b) została opublikowana w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie Nagrody za Publikacje i posiada afiliację polskiego ośrodka, przy czym za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub opublikowanie w formie elektronicznej z przyznaniem numeru DOI. O roku publikacji decyduje data przyznania numeru DOI.

c) pierwszym autorem pracy lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób kandydujących do Nagrody za Publikację, członek PTK.

d) nagroda przyznawana jest zespołowi autorów za wybraną (jedną) publikacje naukową opublikowaną w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, spełniającą wyżej wymienione kryteria.

2. Formularz zgłoszeniowy pracy do Nagrody za Publikację stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4

1. Wartość finansowa Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje jest ustalana przez Zarząd Główny PTK w drodze uchwały, w zależności od której uzależnione jest albo ich opodatkowanie zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT albo zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT

2. O podziale kwot Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje decydują członkowie nagrodzonego zespołu autorów.

3. Nagroda Naukowa i Nagrody za Publikacje będą wypłacane przelewami, na rachunek bankowy wskazany przez autorów.

§ 5

1. Kandydatów do Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje przedstawia Zarządowi Głównemu PTK Przewodniczący Komisji Nagród PTK na podstawie analizy zgłoszeń i po dokonaniu wyboru najlepszych kandydatów biorąc pod uwagę poziom i wartość naukową publikacji. 

2. Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać równolegle droga elektroniczną i pocztową na adres Przewodniczącego Komisji Nagród PTK. Za ostateczny termin zgłaszania kandydatur przyjmuje się 1 maja każdego roku. 

§ 6

1. Uchwały Komisji Nagród PTK dotyczące wyboru kandydatów do Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Nagród PTK. 

2. Przewodniczący Komisji Nagród PTK przekazuje propozycję Prezesowi Zarządu Głównego PTK najpóźniej na tydzień przed czerwcowym posiedzeniem Zarządu Głównego PTK każdego roku. 

§ 7

Zarząd Główny PTK, poza zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Nagród PTK, podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody Naukowej oraz Nagród za Publikacje w głosowaniu tajnym i decyzja ta jest ostateczna.. 

§ 8

Nagrodę Naukową może otrzymać pracownik naukowy zatrudniony w klinice/zakładzie kierowanym przez członka Komisji Nagród PTK, o ile jest członkiem PTK – jednakże taki Członek Komisji PTK nie bierze udziału w głosowaniu nad przyznaniem odpowiednio Nagrody Naukowej lub Nagrody za Publikacje jemu lub kandydatowi pochodzącemu z jednostki organizacyjnej kierowanej przez niego.

§ 9

Uzyskanie innej nagrody w ramach struktur lub innych konkursów PTK nie wyklucza ubiegania się o Nagrodę Naukową lub Nagrodę za Publikacje.

§ 10

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców o Nagrodę Naukową lub Nagrodę za Publikacje („Dane”) jest PTK (z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2). Administrator powołał IOD, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl

2. Podanie Danych jest warunkiem złożenia wniosku o Nagrodę Naukową lub Nagrodę za Publikacje i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem. Odmowa podania Danych uniemożliwia złożenie wniosku i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem. Do każdego zgłoszenia uczestnictwa w konkursie objętym Regulaminem winna być dołączona zgoda każdego z zespołu autorów na przetwarzanie danych osobowych i informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.

3. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt a), c), f), RODO, wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu przewidzianego Regulaminem oraz w przypadku przyznania Nagrody Naukowej lub Nagrody za Publikacje – Dane osoby, której Nagroda Naukowa lub Nagroda za Publikacje została przyznana - w celu jej rozliczenia, tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.

5. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres:. ptkczlonkowie@gbbsoft.pl

7. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl

§ 11

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej PTK (www.ptkardio.pl)

2. PTK dopuszcza możliwość zmian postanowień Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej PTK (www.ptkardio.pl)