Regulamin działania Komisji Nagród PTK i przyznawania Nagród Naukowych i Nagród za Publikacje

Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa zasady działania w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym („PTK”) Komisji Nagród PTK i przyznawania nagrody za osiągnięcia naukowe („Nagroda Naukowa”) oraz za publikacje naukowe („Nagroda za Publikacje”).

§ 1


1. Zarząd Główny PTK, na wniosek Komisji Nagród PTK, przyznaje w każdym roku kalendarzowym jedną Nagrodę Naukową oraz trzy równorzędne Nagrody za Publikacje, wręczane podczas corocznego Kongresu PTK. 

2. Poza innymi wymogami Regulaminu, zastrzega się, że zarówno Nagroda Naukowa, jak i Nagrody za Publikacje, mogą być przyznane wyłącznie członkowi PTK.

§ 2


1. Nagroda Naukowa przyznawana jest autorowi lub zespołowi autorów, za osiągnięcia w określonej dziedzinie kardiologii udokumentowane znaczącymi publikacjami (co najmniej 5 publikacji) wydanymi w okresie poprzedzających pięciu lat od roku złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej. 

2.  Jedna z osób kandydujących do Nagrody Naukowej musi być współautorem wszystkich publikacji, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a każda z pozostałych współautorem co najmniej połowy tych publikacji. Skład zespołu autorów kandydującego do Nagrody Naukowej określić należy w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Każda osoba spełniająca kryteria kandydowania do Nagrody Naukowej, będąca współautorem zgłoszonych publikacji, wyraża pisemną zgodę lub brak zgody do udziału w zespole kandydującym. 

4. Publikacje (prace) dokumentujące spełnienie warunku z ust. 1 niniejszego paragrafu mogą pochodzić z polskich lub zagranicznych ośrodków i muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria: 

a) są to pełnotekstowe prace oryginalne, z wyłączeniem listów do redakcji,

b) zostały opublikowane w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku 
o przyznanie Nagrody Naukowej, przy czym za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub opublikowanie w formie elektronicznej z przyznaniem numeru DOI, a o roku publikacji decyduje data przyznania numeru DOI.

c) pierwszym autorem pracy, lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób kandydujących do Nagrody Naukowej, członek PTK z afiliacją polskiego ośrodka. 

§ 3


1. Nagrody za Publikacje przyznawane są zespołowi autorów za znaczącą publikację naukową opublikowaną w czasopiśmie medycznym o największym wskaźniku Impact Factor ogłoszonym w roku publikacji i obejmującym dwa lata kalendarzowe, która spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria: 

a) jest to pełnotekstowa praca oryginalna, z wyłączeniem listów do redakcji, 

b) została opublikowana w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie Nagrody za Publikacje i posiada afiliację polskiego ośrodka, przy czym za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu, numeru wydania wraz 
z numerami stron artykułu lub opublikowanie w formie elektronicznej z przyznaniem numeru DOI, a o roku publikacji decyduje data przyznania numeru DOI.

c) pierwszym autorem pracy lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób kandydujących do Nagrody za Publikację, członek PTK.

2. Formularz zgłoszeniowy pracy do Nagrody za Publikację stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4


1. Wartość finansowa Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje jest ustalana przez Zarząd Główny PTK w drodze uchwały, w zależności od której uzależnione jest albo ich opodatkowanie zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT albo zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT

2. O podziale kwot Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje decydują członkowie nagrodzonego zespołu autorów.

3. Nagroda Naukowa i Nagrody za Publikacje będą wypłacane przelewami, na rachunek bankowy wskazany przez autorów.

§ 5

1. Kandydatów do Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje przedstawia Zarządowi Głównemu PTK Przewodniczący Komisji Nagród PTK na podstawie analizy zgłoszeń i po dokonaniu wyboru najlepszych kandydatów biorąc pod uwagę poziom i wartość naukową publikacji. 

2. Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać równolegle droga elektroniczną i pocztową na adres Przewodniczącego Komisji Nagród PTK. Za ostateczny termin zgłaszania kandydatur przyjmuje się 10 marca każdego roku. 

§ 6

1. Uchwały Komisji Nagród PTK dotyczące wyboru kandydatów do Nagrody Naukowej i Nagród za Publikacje zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Nagród PTK. 

2. Przewodniczący Komisji Nagród PTK przekazuje propozycję Prezesowi Zarządu Głównego PTK najpóźniej na tydzień przed Wiosenną Konferencją PTK.

§ 7


Zarząd Główny PTK, poza zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Nagród PTK, podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody Naukowej oraz Nagród za Publikacje w głosowaniu tajnym i decyzja ta jest ostateczna.

§ 8


Nagrodę Naukową może otrzymać pracownik naukowy zatrudniony w klinice/zakładzie kierowanym przez członka Komisji Nagród PTK, o ile jest członkiem PTK – jednakże taki Członek Komisji PTK nie bierze udziału w głosowaniu nad przyznaniem odpowiednio Nagrody Naukowej lub Nagrody za Publikacje jemu lub kandydatowi pochodzącemu z jednostki organizacyjnej kierowanej przez niego.

§ 9


Uzyskanie innej nagrody w ramach struktur lub innych konkursów PTK nie wyklucza ubiegania się o Nagrodę Naukową lub Nagrodę za Publikacje.

§ 10

1.  Administratorem danych osobowych wnioskodawców o Nagrodę Naukową lub Nagrodę za Publikacje („Dane”) jest PTK (z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2). Administrator powołał IOD, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl

2. Podanie Danych jest warunkiem złożenia wniosku o Nagrodę Naukową lub Nagrodę za Publikacje i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem. Odmowa podania Danych uniemożliwia złożenie wniosku i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem. Do każdego zgłoszenia uczestnictwa w konkursie objętym Regulaminem winna być dołączona zgoda każdego z zespołu autorów na przetwarzanie danych osobowych i informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.

4. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.

5. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt a), c), f), RODO, wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu przewidzianego Regulaminem oraz w przypadku przyznania Nagrody Naukowej lub Nagrody za Publikacje – Dane osoby, której Nagroda Naukowa lub Nagroda za Publikacje została przyznana - w celu jej rozliczenia, tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.

6. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres:. ptkczlonkowie@gbbsoft.pl

8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl.

§ 11

1.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej PTK (www.ptkardio.pl)

2. PTK dopuszcza możliwość zmian postanowień Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej PTK (www.ptkardio.pl)