Regulamin Organizacyjny Sekcji PTK

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SEKCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO 

(dalej: „Sekcja”) 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Sekcja jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z siedzibą w Warszawie, posiadającego osobowość prawną (dalej „PTK”).

2.  Sekcja skupia członków PTK zainteresowanych działami kardiologii, którymi zajmuje się Sekcja i obejmuje zespół wyodrębnionych w ramach PTK, składników majątkowych i niemajątkowych, z określonym potencjałem osobowym, własną strukturą organizacyjną, utworzoną dla prowadzenia statutowej i gospodarczej działalności PTK, angażującą środki finansowe i sporządzającą ze swojej działalności wewnętrzne rozliczenie finansowe, uprawnioną do posiadania subkonta i wykorzystywania zgromadzonych na nim środków dla celów działalności Sekcji. 

3.    Działalność Sekcji ma charakter ogólnokrajowy.

4.  Zasady funkcjonowania Sekcji określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, statut PTK, Regulamin Organizacyjny PTK oraz niniejszy regulamin („Regulamin”).

5.    Sekcja wykonuje w imieniu PTK następujące czynności:
       a)  realizacja celów statutowych, ekonomicznych, finansowych z uwzględnieniem wytycznych Zarządu Głównego PTK, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, obejmujących w szczególności:

            (i) organizację działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie działania Sekcji,

           (ii) organizację, koordynację i nadzór działalności naukowo-badawczej w zakresie działania Sekcji,

           (iii) podejmowanie decyzji w sprawie ufundowania grantów naukowych w zakresie wypracowanych przez Sekcję środków finansowych, w oparciu o zaaprobowany przez Zarząd Główny PTK regulamin,

           (iv) wydawanie dokumentów akredytacyjnych w oparciu o aprobatę Zarządu Głównego PTK. 

      b)   opracowywanie planów działalności Sekcji, z uwzględnieniem wytycznych PTK,

      c)    współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z merytorycznym zakresem działalności Sekcji,

 
§ 2 
CZŁONKOSTWO W SEKCJI 

 

1.   Członkiem Sekcji może zostać każdy członek PTK, który na swoim profilu członkowskim złoży elektroniczne zgłoszenie chęci przystąpienia do Sekcji.

2.    Zarząd Sekcji może określić warunki dodatkowe członkostwa w Sekcji, które obowiązują po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego PTK i ich publicznym ogłoszeniu. 

3.    Zarząd Sekcji może podjąć decyzję o corocznej opłacie członkowskiej, przekazywanej na subkonto Sekcji. Decyzja taka wymaga zgody Zarządu Głównego PTK.

 
§ 3 
ORGANY SEKCJI 

1.  Władzami Sekcji są:

a)  Walne Zgromadzenie Sekcji, 

b)  Zarząd Sekcji,

c)  Komisja Rewizyjna Sekcji. 

2.  Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Sekcji jest honorowe i żaden z członków władz Sekcji nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Sekcji. 

3. Sekcja jest podporządkowana Zarządowi Głównemu PTK. 

4. Uchwały władz Sekcji zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 4 
WALNE ZGROMADZENIE SEKCJI 

1.  Walne Zgromadzenie Sekcji tworzą wszyscy członkowie Sekcji.

2. Walne Zgromadzenie Sekcji realizuje swoje kompetencje i obowiązki określone przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Organizacyjnym PTK oraz Regulaminem, podejmując decyzje w formie uchwał. 

3.  Walne Zgromadzenia Sekcji zwoływane są w trybie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków/Walnego Zebrania Delegatów PTK.   

4. Walne Zgromadzenie Sekcji może procedować zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

5.  Obsługę Walnego Zgromadzenia Sekcji zapewnia Biuro Zarządu Sekcji albo Sekretarz Sekcji.

6.  Walne Zgromadzenie Sekcji:

a)  przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sekcji;

b)  rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej Sekcji; 

c)  udziela absolutorium członkom Zarządu Sekcji oraz członkom Komisji Rewizyjnej;

d)  powołuje i odwołuje członków Zarządu Sekcji;

e)  rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Sekcji;

f)   rozpatruje wnioski złożone przez członków Sekcji.

7.  Wnioski zgłoszone przez członków Sekcji do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Sekcji powinny być przekazane Zarządowi Sekcji przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sekcji i podpisane przez co najmniej 5 członków Sekcji. 

8.  Walne Zgromadzenie Sekcji jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Sekcji odbywa się w drugim terminie - po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Sekcji.

9.  Walne Zgromadzenia Sekcji mogą się odbywać i podejmować uchwały także w formie konferencji videofonicznych zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym przez Zarząd Główny PTK, przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Walnym Zgromadzeniu Sekcji, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane, a także bezpieczeństwo danych. Warunkiem odbycia Walnego Zgromadzenia Sekcji w formie konferencji videofonicznej on-line, jest wskazanie takiej formy w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sekcji.

10. Przebieg Walnego Zgromadzenia Sekcji jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sekcji i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Sekcji.

 

§ 5 
ZARZĄD SEKCJI 

1. Przed wyborami Zarządu Sekcji pierwszej kadencji Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Przewodniczącego Zarządu Sekcji, który kieruje Sekcją aż do wyboru Zarządu Sekcji pierwszej kadencji, w tym Przewodniczącego i Przewodniczącego-Elekta. Przewodniczący powołany przez Zarząd Główny PTK staje się automatycznie w dniu dokonywania wyborów do Zarządu Sekcji pierwszej kadencji Ustępującym Przewodniczącym pierwszej kadencji.

2. Zarząd Sekcji składa się z: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz Członków w liczbie od 1 do 4, wybieranych na wspólną dwuletnią kadencję. 

3. Wyboru Zarządu Sekcji dokonuje Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Sekcji i Walne Zgromadzenie Sekcji. 

4. Wybory członków Zarządu Sekcji odbywają się w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych poprzedzających wybory członków do Zarządu Głównego PTK, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym odbywanie wyborów do Zarządu Głównego PTK.

5. Przewodniczący, Ustępujący Przewodniczący i Przewodniczący-Elekt mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez jedną kadencję.

6. Przewodniczący-Elekt, po upływie kadencji staje się automatycznie Przewodniczącym bez dokonywania osobnego wyboru i może pełnić swoją funkcję przez jedną kadencję. 

7. Przewodniczący po upływie kadencji staje się automatycznie po upływie kadencji Ustępującym Przewodniczącym bez dokonywania osobnego wyboru.

8. Członkiem Zarządu Sekcji nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, przy czym Członkowie Zarządu Sekcji pierwszej kadencji mogą pełnić swoje funkcje także w dwóch kadencjach bezpośrednio następujących po kadencji pierwszej. Członek Zarządu Sekcji, który pozostawał w Zarządzie Sekcji przez dwie kolejne kadencje (bądź dwie kadencje oraz pierwszą kadencję dla Członków Zarządu pierwszej kadencji) zachowuje prawo do ubiegania się o funkcję Przewodniczącego-Elekta na kadencję następującą bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji. Członek Zarządu Sekcji może ponownie zostać Członkiem Zarządu Sekcji po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.

9.  Funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone decyzją Walnego Zgromadzenia Sekcji, które określa też liczbę Członków Zarządu Sekcji. 

10. Zarząd Sekcji realizuje cele statutowe PTK w zakresie merytorycznej dziedziny działalności Sekcji i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sekcji.

11. Członkowie Zarządu Sekcji mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zgromadzenie Sekcji. 

12. W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka Zarządu Sekcji w trakcie kadencji Zarządu Sekcji, pozostałym członkom Zarządu Sekcji przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Sekcji. 

13. Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu PTK, w terminie do 1 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie z działalności Sekcji: merytorycznej i finansowej za poprzedni rok obrotowy. 

14. Decyzje Zarządu Sekcji zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów.  Zarząd Sekcji może również podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Zarządu Sekcji tekstu zaproponowanej uchwały.

15. Zarząd Sekcji może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym przez Zarząd Główny PTK, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Sekcji zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji oraz porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.

16. Do zadań Przewodniczącego Sekcji należy w szczególności: 

a)  reprezentacja PTK w sposób i w zakresie określonym w udzielonych pełnomocnictwach, 

b)  zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania Sekcji, w tym kierowanie pracami Zarządu Sekcji, 

c)  analiza wyników kontroli przeprowadzanych w ramach Sekcji i sporządzenie wyjaśnień w tym zakresie.

 

§ 6
KOMISJA REWIZYJNA SEKCJI

1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Sekcji. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekcji wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Sekcji jest nadzór nad działalnością Sekcji. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sekcji odbywają się co najmniej jeden raz w roku. Komisja Rewizyjna po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej Sekcji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Sekcji wnioski, m.in. w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Sekcji absolutorium.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji powoływani są na okres wspólnej kadencji Zarządu Sekcji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Sekcji. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Sekcji zapadają bezwzględną większością głosów (tj. liczba głosów „za” jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”) w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej Sekcji.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa ani Zarządu Sekcji, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

7. Komisja Rewizyjna Sekcji może uchwalić Regulamin Komisji Rewizyjnej Sekcji, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sekcji, zawierający szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej Sekcji.

8. Komisja Rewizyjna Sekcji może również podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Sekcji tekstu zaproponowanej uchwały.

9. Komisja Rewizyjna może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym przez Zarząd Główny PTK, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji oraz porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.

 

§ 7
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SEKCJI 

1. W skład struktury organizacyjnej Sekcji może wchodzić w zależności od potrzeb i liczby członków jednostka w postaci Biura Zarządu Sekcji („Biuro Zarządu Sekcji”).

2. Biuro Zarządu Sekcji powoływane jest uchwałą Zarządu Sekcji.

3. Zadania Biura Zarządu Sekcji mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym na podstawie uchwały Zarządu Sekcji i umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym przez Przewodniczącego Sekcji i Skarbnika Sekcji w imieniu PTK („Podmiot Zewnętrzny”).

4. Jeżeli w Sekcji nie powołano Biura Zarządu Sekcji albo zadania Biura Zarządu Sekcji nie zostały powierzone Podmiotowi Zewnętrznemu - zadania Biura Zarządu Sekcji, w zakresie w jakim jest to prawnie i faktycznie możliwe, wykonuje Sekretarz Sekcji.

5. Działalność Biura Zarządu Sekcji albo Podmiotu Zewnętrznego którym powierzono zadania Biura Zarządu Sekcji zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,, finansowana jest ze środków PTK, pozostających w dyspozycji Sekcji. 

6. Jeżeli w Sekcji utworzono Biuro Zarządu Sekcji albo zadania Biura Zarządu powierzono Podmiotowi Zewnętrznemu, bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Biura Zarządu Sekcji pełni Sekretarz Sekcji. 

 

§ 8
BIURO ZARZĄDU SEKCJI 

1.  Biuro Zarządu Sekcji może zostać powołane przez Zarząd Sekcji zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu. 

2.  Biuro Zarządu Sekcji (ewentualnie Sekretarz Sekcji w przypadku opisanym w § 7 ust. 5 Regulaminu) zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną organów Sekcji.

3. Biurem Zarządu Sekcji kieruje Kierownik Biura Zarządu Sekcji.

4. Do zadań Biura Zarządu Sekcji (ewentualnie Sekretarza Sekcji w przypadku opisanym w § 6 ust. 4 Regulaminu) należy w szczególności:

a)  protokołowanie obrad i prowadzenie ksiąg uchwał i protokołów organów Sekcji,
b)  wykonywanie tłumaczeń materiałów i dokumentów,
c)   przechowywanie i rejestrowanie umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością Sekcji,
d)  prowadzenie rejestru przepisów wewnętrznych,
e)  organizowanie właściwego obiegu dokumentów, w tym rejestru poczty wpływającej i wychodzącej, oraz prowadzenie archiwum, 
f)  administrowanie siedzibą Sekcji.  

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków PTK należących do Sekcji. 

2. Terminy pisane wielką literą w Regulaminie mają znaczenie nadane im w statucie PTK, Regulaminie Organizacyjnym PTK, o ile Regulamin nie definiuje tych pojęć w sposób odmienny. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia statutu PTK, Regulaminu Organizacyjnego PTK oraz inne właściwe przepisy wewnętrzne PTK oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia do stosowania przez Zarząd Główny PTK w drodze uchwały.