Regulamin przeprowadzania konkursu na wydawcę „Kardiologii Polskiej”

Regulamin przeprowadzania konkursu na wydawcę „Kardiologii Polskiej”
1. Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór wydawcy „Kardiologii Polskiej”.

2. Wybór Wydawcy „Kardiologii Polskiej” następuje na okres dwuletni.

3. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem tego okresu rozpisywany jest nowy konkurs. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) po zasięgnięciu opinii aktualnego Redaktora Naczelnego, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, może podjąć decyzję o przedłużeniu umowy w trybie bezkonkursowym na kolejne dwa lata.

4. Po okresie czterech lat nowy konkurs jest rozpisywany obligatoryjnie.

5. Głosowanie (ewentualnie: głosowania) Zarządu Głównego PTK musi się odbyć na tyle wcześnie, aby umożliwić ostateczny wybór Wydawcy, ogłoszenie tego wyboru i podpisanie odpowiednich umów najpóźniej na 2 miesiące przed zakończeniem obowiązywania aktualnej umowy.

6. Postępowanie konkursowe na wydawcę „Kardiologii Polskiej” przeprowadza 5-osobowa Komisja wybrana przez Zarząd Główny PTK. Członkiem Komisji może być członek Zarządu Głównego, a także aktualny Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”. Komisja ze swego składu wybiera Przewodniczącego.

7. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Głównemu PTK ogólny harmonogram przeprowadzania konkursu (konkursów), a po jego zatwierdzeniu, podaje go do publicznej wiadomości i przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z tym harmonogramem.

8. Informacja o konkursie publikowana jest w „Kardiologii Polskiej" oraz na stronie internetowej PTK. Komisja Konkursowa może wystosować listy zapraszające do wybranych wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Termin składania zgłoszeń upływa minimum po 4 tygodniach od daty ogłoszenia konkursu.

9. Zgłoszenia składane są w siedzibie Zarządu Głównego PTK w Warszawie.

10. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji prowadzenia i rozwoju pisma, szczegółową ofertę handlową oraz uwzględniający specyfikę pisma całokształt proponowanych zasad współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.

11. Po stwierdzeniu kompletności ofert Komisja Konkursowa tworzy listę kandydatów na Wydawcę pisma do postępowania konkursowego. Konkurs uważa się za ważny, gdy przystąpi do niego co najmniej 1 kandydat.

12. Jeżeli nie zgłosi się żaden wydawca lub zgłosi się tylko jeden wydawca, Komisja może przedłużyć zgłaszanie ofert o kolejny miesiąc. W razie przedłużającej się procedury Zarząd Główny PTK może przedłużać terminowo umowę z dotychczasowym Wydawcą.

13. Komisja Konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z przedstawicielami kandydatów na wydawcę „Kardiologii Polskiej”.

14. Zasadniczymi kryteriami oceny kandydata na wydawcę „Kardiologii Polskiej”, które każdy z członków Komisji ocenia w sposób tajny jest:
• dotychczasowe doświadczenie Wydawcy w wydawaniu pism naukowych - skala ocen od 0 do 10 pkt.
• wizja rozwoju i popularyzacji pisma, deklarowana długofalowość współpracy - skala ocen od 0 do 10 pkt.
• oferta handlowa w zakresie zysków PTK z zawarcia umowy z Wydawcą - skala ocen od 0 do 10 pkt.

15. Członkowie Komisji w sposób tajny punktują każde z 3 kryteriów. Suma punków przyznanych przez wszystkich członków Komisji decyduje o stworzeniu listy rankingowej preferowanych kandydatów. Oceny Komisji przekazywane są do wiadomości Zarządu Głównego, który w głosowaniu tajnym wybiera Wydawcę „Kardiologii Polskiej”.

16. Wybór następuje większością głosów, w każdej kolejnej turze głosowania odpada kandydat o najmniejszym wyniku. W przypadku gdy taka samą liczbę punktów uzyska więcej niż jeden Kandydat na wydawcę, zarządza się ponowne głosowanie. Gdy ponowne głosowanie nie przynosi rozstrzygnięcia o wyborze decyduje Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

17. Głosowanie o którym mowa w pkt. 16. dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu ogłaszającego konkurs, zawierających zestaw nazw kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwy potencjalnego wydawcy i skreślenie pozostałych kandydatów.

18. Głos jest nieważny w razie pozostawienia nieskreślonej nazwy więcej niż jednego kandydata.

19. Karta, na której wszystkie nazwy zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

Regulamin przeprowadzania konkursu na wydawcę „Kardiologii Polskiej”.